REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIOSAUNY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIOSAUNY

 1. Biosauna jest integralną częścią strefy saunarium i obowiązują w trakcie jej użytkowania przepisy regulaminu ogólnego, regulaminu saunarium oraz dodatkowo przepisy niniejszego regulaminu.
 2. Nie stosowanie się do poniższych zasad stanowi poważne naruszenie regulaminu.
 3. W celu skorzystania z usług dodatkowych należy zwrócić się do pracownika obsługi saunarium.
 4. Korzystanie z biosauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy regulaminu.
 5. Każdy korzystający podejmuje kąpiel w biosaunie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 6. Korzystanie z biosauny przez dzieci poniżej 6 lat jest zabronione.
 7. Osoby powyżej 50 lat przed skorzystaniem z saunarium powinny skonsultować się z lekarzem.
 8. Zabrania się korzystania z biosauny kobietom w ciąży oraz osobom, których stan zdrowia, a zwłaszcza: choroby serca, nadciśnienie, choroby naczyń krwionośnych, tarczyca, klaustrofobia, epilepsja, ostre stany reumatyczne, gorączka, stany intoksykacji – mogą stanowić zagrożenie utraty zdrowia lub życia.
 9. Zabrania się korzystania z biosauny osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na zakaźne choroby skóry i inne choroby zakaźne: grzybicę, brodawicę, rumień, różę itp., otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne na kończynach, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowania.
 10. Zabrania się korzystania z biosauny kobietom w czasie menstruacji.
 11. Zarząd Baseny Miejskie „Termy Jakuba” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki zdrowotne korzystania z sauny osób wymienionych w punktach 8-10.
 12. Zabrania się:
 • biegania i hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów
 • wchodzenia na elementy konstrukcyjne biosauny nieprzeznaczone do tego celu, dotykania oraz manipulowania przy urządzeniach elektrycznych, grzewczych
 • wnoszenia do pomieszczeń biosauny naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych
 • wnoszenia lodu do pomieszczeń biosauny
 • wnoszenia na teren biosauny alkoholu i napojów alkoholowych
 • wnoszenia na teren biosauny własnego jedzenia i napojów, palenia tytoniu
 • niszczenia i uszkadzania wyposażenia
 • nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe
 • umieszczanie przedmiotów łatwo palnych na lub w pobliżu elementów grzejnych
 • wnoszenia i stosowania żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji zapachowych lub kąpielowych
 • polewania wodą pieca i rozgrzanych kamieni
 • przesuwania, dotykania gorących kamieni i pieca
 1. Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi obsługi lub skorzystać z czerwonego przycisku sygnalizacyjnego, który znajduje się w pomieszczeniu sauny.
 2. Korzystający z biosauny przed rozpoczęciem kąpieli powinni:
 • zdjąć wszelkie przedmioty metalowe, gdyż mogą one stać się przyczyną poparzeń ciała
 • zdjąć okulary i szkła kontaktowe
 • załatwić potrzeby fizjologiczne
 • zdjąć obuwie basenowe
 1. Każdy użytkownik biosauny zobowiązany jest przed wejściem do biosauny do dokładnego umycia całego ciała, z użyciem mydła lub innego środka myjącego do ciała.
 2. Każdy użytkownik biosauny zobowiązany jest przed wejściem do biosauny do dokładnego umycia całego ciała, z użyciem mydła lub innego środka myjącego do ciała.
 3. W biosaunie należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska w celu uniknięcia poparzenia.
 4. Biosauna osiąga temperaturę od 45 do 65 °C, a wilgotność powietrza od 40 do 65 %.
Skip to content