RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

DEFINICJE:

Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych).

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Baseny Miejskie „Termy Jakuba” Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. 1 Maja 33a, 55-200 Oława, tel. (71) 306 71 12, e-mail: biuro@termyjakuba.olawa.pl
 2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się kierując korespondencję na adres wskazany w pkt pierwszym z dopiskiem „dane osobowe” lub przesyłając informacje na adres email: rodo@lege.olawa.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy – przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres wykonywania umowy – art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy;
  2. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów – art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia;
  3. ewentualnego kontaktu z Państwem na wskazany numer telefonu lub adres e-mail na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia;
  4. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami– przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń w związku z art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania umowy oraz przez okres wymagany przepisami prawa krajowego i unijnego jak również przez dłuższy czas aniżeli przewidziany przepisami prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami, których administrator danych może być stroną.
 5. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom/ osobom uprawnionym do przeprowadzania u Administratora czynności kontrolnych i audytowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa jak również podmiotom realizującym zadania zlecone przez administratora danych w drodze umowy powierzenia danych lub innego instrumentu prawnego:
  1. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
  2. podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
  3. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
  4. podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów;
  5. podmioty świadczące usługi prawne i doradcze.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo do wniesienia sprzeciwu; mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
  2. prawo dostępu do danych osobowych; mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe; mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych.
  3. prawo do sprostowania danych; mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe; mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
 1. prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:
 • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
 • sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
 • przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;
 • musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku.
 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
 • jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;
 • jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
 • jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;
 • jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
 1. prawo do przeniesienia danych; mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych innemu administratorowi – w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe; mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa.
 2. jeżeli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym za wyjątkiem adresu e-mail i numerów telefonów, stanowi warunek zawarcia ewentualnej umowy. Brak wskazania powyższych danych uniemożliwi nam zawarcie umowy.
 2. Administrator danych nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 3. Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Baseny Miejskie „Termy Jakuba” Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. 1 Maja 33a, 55-200 Oława (tel. 71 306 71 12, e-mail: biuro@termyjakuba.olawa.pl).
 2. W Spółce powołany został inspektor ochrony danych – tel. 71 3067101 (e-mail: rodo@lege.olawa.pl).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób na terenie monitorowanym.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane w przypadku wykazania podstawy prawnej żądania udzielenia informacji, która zawiera dane osobowe.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Skip to content