REGULAMIN NAUKI PŁYWANIA GRUP ZORGANIZOWANYCH

REGULAMIN NAUKI PŁYWANIA GRUP ZORGANIZOWANYCH

 1. Organizatorem zajęć są Baseny Miejskie „Termy Jakuba” sp. z o.o.
 2. Regulamin udostępniony jest na stronie termyjakuba.olawa.pl
 3. Każda osoba korzystająca z obiektu zobowiązana jest do zapoznania się z przepisami regulaminów, obowiązujących na jego terenie i przestrzegania ich zapisów.
 4. Kursy nauki pływania dla dzieci i młodzieży są przeznaczone dla dzieci od 7 lat.
 5. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy wg. własnego programu i mają charakter etapowy.
 6. Kurs nauki pływania dla dzieci powyżej 7 roku życia rozpoczyna się po zakupieniu usługi za 10 zajęć z góry w kasie pływalni zgodnie z obowiązującym cennikiem i po zorganizowaniu grupy.
 7. W razie nieodbycia się zajęć z przyczyn obiektywnych leżących po stronie Pływalni, kurs zostanie przedłużony o taką samą ilość jednostek lekcyjnych.
 8. Klient może w dowolnym czasie zrezygnować z zajęć nauki pływania, jednak organizator nie zwraca dokonanych wcześniej wpłat.
 9. Uczestnicy zajęć nauki lub doskonalenia pływania, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w tych zajęciach podpisanych własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego.
 10. Cena wstępu obejmuje 45 minutową lekcję, 15 minut rekreacji wodnej oraz łącznie 30 minut na przebranie się przed i po zajęciach.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora prowadzącego zajęcia oraz łączenia grup w przypadku zmniejszenia się ilości osób w grupie.
 12. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu części opłaty, ani przeniesienia jej na następny cykl zajęć.
 13. Organizator nie gwarantuje miejsca w tej samej grupie w przypadku braku kontynuacji w zajęciach.
 14. Za bezpieczeństwo grupy odpowiadają w pierwszej kolejności opiekunowie grupy, którzy są zobowiązani do nieustannego dozoru grupy w trakcie pobytu na terenie pływalni.
 15. Uczestnicy zajęć nauki pływania przestrzegają regulaminów obowiązujących w Termach Jakuba.
 16. Na zajęciach zalecane jest pływanie w czepkach.
 17. Osoby nie przestrzegające regulaminu pływalni oraz ignorujące polecenia instruktora będą usuwane z zajęć i nie otrzymają zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 18. O innych sprawach nieobjętych powyższym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz zarząd basenu.
 19. Zarząd Basenów Miejskich „Termy Jakuba” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu. Skargi i wnioski należy zgłaszać do zarządu obiektu. Wnioski i skargi mogą być również zgłaszane telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Skip to content