REGULAMIN „DRUŻYNOWY MARATON PŁYWACKI EKIDEN 2023”

Drużynowy maraton pływacki EKIDEN 2023”

18 listopada 2023 roku cała Polska płynie bo #łączynasWODA

Edit. Zapisy zamknięte.

Pod patronatem Stowarzyszenia Polskie Aquaparki i Pływalnie, które obchodzi swoje III urodziny, zapraszamy Was do wspólnej zabawy pływackiej w Termach Jakuba – Drużynowy Maraton Pływacki EKIDEN. Razem przepłyńmy dystans maratoński – 42km i 195m! Liczyć się będzie każdy metr, zarówno ten pokonany przez amatorów pływania, jak również pasjonatów tego sportu. Impreza odbędzie się na kilkunastu obiektach w całej Polsce. Pływać będziemy drużynowo na oddanych do Waszej dyspozycji torach basenu sportowego. Wydarzenie nie ma charakteru rywalizacji o czas i wynik. Celem jest popularyzacja pływania jako wspaniałej formy aktywności ruchowej stanowiącej nie tylko o walorach zdrowotnych, ale także i integracji społecznej.

Do udziału, w ramach swojej drużyny może zgłosić się każdy potrafiący pływać. Elementem imprezy będzie także możliwość promocji swojej drużyny. Może ona stanowić reprezentację rodziny, znajomych lub szkoły, firmy albo klubu sportowego. Jako drużyna, jak w popularnej Familiadzie, zgłosić się mogą krewni, bliscy lub osoby, których łączy wspólna pasja.

Wszelkie szczegóły do zapoznania się w regulaminie imprezy.

Regulamin „Drużynowego maratonu pływackiego Ekiden 2023”

z okazji III urodzin Stowarzyszenia Polskie Aquaparki i Pływalnie

I. Postanowienia ogólne

 1. Wydarzenie sportowo-rekreacyjne organizowane jest pod nazwą „Drużynowy maraton pływacki Ekiden 2023” odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia Polskie Aquaparki i Pływalnie z okazji III rocznicy powstania stowarzyszenia branżowego.

 2. Organizatorem wydarzenia pn. „Drużynowy Maraton Pływacki Ekiden 2023”, zwanego dalej „Imprezą” lub „EKIDEN 2023”, są Baseny Miejskie „Termy Jakuba” sp. z o.o. zwany/a dalej „Organizatorem”.

 3. Celem organizacji Imprezy jest propagowanie pływania jako formy aktywnego, prozdrowotnego spędzania wolnego czasu, promocja Term Jakuba oraz prozdrowotnego stylu życia. Zadaniem uczestników będzie wspólne przepłynięcie dystansu biegu maratońskiego, czyli 42 km 195 m.

Impreza zostanie przeprowadzona na niecce o długości 25 m

II. Miejsce Imprezy

Impreza jest organizowana na terenie całej Polski, w tym samym terminie na pływalniach, które współpracują ze sobą w ramach Stowarzyszenia Polskie Aquaparki i Pływalnie.

Przedmiotowy Regulamin dotyczy Imprezy organizowanej na obiekcie:

Termy Jakuba – pływalnia kryta.

III. Termin Imprezy

 1. Impreza odbędzie się 18 listopada 2023 r. (sobota) i trwać będzie od godziny 15.00 do godziny 21.30

  • start Imprezy godz. 15.00

 2. Uczestnicy zobowiązani są stawić się przy stoliku organizatora – zlokalizowanym przy dyżurce ratowników 15 minut przed deklarowanym startem.

  IV. Opłata za udział w Imprezie

  1. Udział w Imprezie jest płatny w wysokości 20 zł od osoby. Opata upoważnia do startu w imprezie, jak również korzystania z basenów i saun bez ograniczeń czasowych.
  2. Opłatę należy dokonać przelewem na konto Basenów Miejskich Termy Jakuba nr  88 9585 0007 001000199748 0001 Bank Spółdzielczy w Oławie, w tytule przelewu konieczne należy podać:
  1. Nazwę imprezy (Ekiden)
  2. Imię i nazwisko Kapitana Drużyny
  3. Nazwę Drużyny
  4. Za ile osób jest dokonana opłata.
  1. W przypadku rezygnacji ze startu, wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi i zostanie przeznaczona na cele organizacyjne imprezy (medale, materiały reklamowe).   

 

V. Zasady uczestnictwa w Imprezie

 1. Uczestnikiem Imprezy może być każda chętna osoba.

 2. Warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych, stanowiąca Załącznik nr 1a do przedmiotowego Regulaminu.

 3. Uczestnicy pełnoletni muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak medycznych przeciwwskazań do udziału w Imprezie lub podpisać oświadczenie uczestnictwa w Imprezie na własną odpowiedzialność /wg wzoru jak w Załączniku nr 1 do przedmiotowego Regulaminu/.

 4. Wskazane w pkt 2, 3 powyżej zaświadczenia, zgody lub oświadczenia należy dostarczyć organizatorowi najpóźniej w dniu organizacji Imprezy.

 5. Każdy Zawodnik bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność, zaś w przypadku Zawodników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz opłacenie wpisowego oznacza, że Zawodnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Imprezie, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

 6. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym Zawodnikom oraz osobom trzecim.

 7. Warunkiem udziału jest rejestracja na stronie internetowej, drużyny liczącej od 4 do 10 osób wraz zadeklarowaniem blokiem czasowym, w którym drużyna chce wystartować.

 8. Blok czasowy wynosi 30 minut i jest liczony od godz. 15.00. Maksymalnie można płynąć w bloku czasowym wynoszącym 90 minut.

 9. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 10. Termin rejestracji do wyczerpania limitu dostępnych miejsc.

 11. Każda Drużyna zobowiązany jest do wyznaczenia kapitana zespołu, który zgłasza zespół, odpowiada za jego przybycie w dniu Imprezy i pozostaje w stałym kontakcie z Organizatorem.

 12. Kategorycznie zabrania się uczestnictwa w Imprezie osobom pod wpływem środków odurzających. Takie osoby Organizator wykluczy z udziału w Imprezie.

  VI. Przebieg Imprezy

  Uczestnicy w ramach swojej Drużyny płyną w wybranym przez siebie bloku czasowym, w indywidualnie przyjętym tempie.

Blok czasowy

Nazwa Drużyny

Tor 1

Nazwa Drużyny

Tor 2

Nazwa Drużyny

Tor 3

Nazwa Drużyny

Tor 4

Nazwa Drużyny

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30

20.00

20.30

21.00

  1. Uczestnicy sami wewnątrz swojego zespołu decydują o kolejności w jakiej płyną oraz o dystansie, który każdy z nich przepłynie w ramach dystansu wyznaczonego dla danego zespołu.

  2. O przypisaniu zespołu do konkretnej tury decyduje, wskazanie zespołu w formularzu zgłoszeniowym i kolejność zgłoszeń.

  3. Jednocześnie na każdym torze płynie dowolna liczba osób zgłoszona przez daną Drużynę.

  4. Start następuje z wody.

  5. W czasie Imprezy przy słupkach startowych przebywają jednocześnie jedynie zespoły startujące w swojej turze i na swoim dystansie.

  6. Przy każdym torze znajduje się jeden sędzia oraz opiekun drużyny.

  7. Uczestnicy mogą pływać wybranym przez siebie stylem pływackim.

  8. Indykatywny czas startu dla kolejnych tur zostanie ogłoszony osobnym komunikatem na 3 dni przed Imprezą.

  9. Uczestnik Imprezy, przebywający w niecce basenowej, zobowiązany jest używania stroju zgodnego z regulaminem obiektu, w którym odbywa się Impreza. 

  10. Poza nieckami pływackimi dopuszcza się używanie strojów identyfikujących i reklamujących uczestników Imprezy.

  11. Oficjalny czas przepłyniętego maratonu liczony jest na podstawie zsumowania czasów uzyskanych przez wszystkie zespoły.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Osobą upoważnioną ze strony Organizatora do kontaktu z uczestnikami jest Justyna Zendwalewicz, tel.603 224 282, adres poczty elektronicznej marketing@termyjakuba.olawa.pl

 2. Ochrona danych osobowych uczestników Imprezy oraz zasady przetwarzania ich danych osobowych odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora, w szczególności do promowania i reklamowania Imprezy oraz swojej własnej działalności związanej z krzewieniem kultury fizycznej.

 4. Organizator jest uprawiony do zmiany postanowień przedmiotowego Regulaminu.

 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Imprezy, postanowień przedmiotowego Regulaminu oraz ich interpretacji rozstrzyga Organizator.

 6. Udział w Imprezie jest jednocześnie akceptacją przedmiotowego Regulaminu.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Imprezy bądź zmiany w jej organizacji wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.

 8. Podczas trwania Imprezy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu, w którym odbywa się Impreza.

 9. W punktach nieokreślonych w przedmiotowym Regulaminie obowiązują zasady określone w regulaminie obiektu, w którym odbywa się Impreza.

Załącznik Nr 1

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA

Załącznik Nr 1a

ZGODA RODZICÓW _ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Skip to content