REGULAMIN GŁÓWNY BASEN KRYTY

REGULAMIN GŁÓWNY BASEN KRYTY

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zarządcą obiektu jest spółka Baseny Miejskie Termy Jakuba sp. z o.o. z siedzibą w Oławie przy ul. 1 Maja 33a.
 2. Regulamin udostępniony jest na terenie obiektu oraz na stronie www.termyjakuba.olawa.pl
 3. Każda osoba korzystająca z obiektu zobowiązana jest do zapoznania się z przepisami regulaminów, obowiązujących na jego terenie i przestrzegania ich zapisów.
 4. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do kasy i uzgodnić warunki korzystania z obiektu i atrakcji wodnych oraz zespołu saunarium. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowe zapisy Regulaminu dla grup zorganizowanych.
 1. Basen jest czynny dla użytkowników:
 • Poniedziałek – Piątek w godzinach od 6.00 do 22.00,
 • Sobota w godzinach od 8.00 do 22.00,
 • Niedziela w godzinach od 8.00 do 22.00.
 1. Ostatnie wejście na halę basenową może nastąpić nie później niż o 21.00.
 2. Wszyscy klienci zobowiązani są do opuszczenia obiektu do godziny 22.00.
 3. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminów oraz instrukcji. Zarządca obiektu zapewnia, że monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
 4. Osoby przebywające na terenie obiektu zobligowane są do opuszczenia obiektu, jeżeli ich zachowanie narusza powszechnie przyjęte normy obyczajnego zachowania, w szczególności jeżeli używają wulgaryzmów, zachowują się nieobyczajnie, znajdują się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem innych substancji odurzających, nie stosują się do zapisów regulaminu, poleceń personelu i ratowników. W przypadku usunięcia użytkownika z obiektu z przyczyn wymienionych wyżej, uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.
 5. W uzasadnionych przypadkach personel obiektu może zażądać od użytkownika poddania się badaniu na obecność alkoholu w organizmie. Odmowa poddania się badaniu będzie traktowana jako nieprzestrzeganie postanowień regulaminu i wynikającymi z tego konsekwencjami zawartymi w regulaminie.
 6. Personel obiektu zastrzega sobie prawo ograniczenia lub wstrzymania wstępu na basen ze względów bezpieczeństwa lub osiągnięcia stanu maksymalnej chłonności obiektu.
 7. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. Spożywanie alkoholu możliwe jest wyłącznie w części gastronomicznej obiektu.
 8. Zakazuje się wprowadzania zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz innych przedmiotów utrudniających komunikację.
 9. Korzystanie z poszczególnych urządzeń basenowych i stref basenowych objęte jest osobnymi regulaminami, z którymi należy się zapoznać przed skorzystaniem z nich.
 10. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego, będącego własnością klientów basenu, może odbywać się jedynie w strefie suchej obiektu.
 11. Strefa sucha znajduje przed wejściem do przebieralni.
 12. Obuwie zewnętrzne należy zmienić na klapki basenowe przed stanowiskiem kasowym. Niedopuszczalne jest poruszanie się zarówno w strefie suchej i strefie mokrej w obuwiu zewnętrznym.
 13. Do strefy mokrej (po stronie wyjścia z przebieralni od strony hali basenowej) obowiązuje wejście wyłącznie w specjalnym obuwiu (klapki basenowe).
 14. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi basenu. Postępowanie z rzeczami znalezionymi określa regulamin rzeczy znalezionych.
 15. Wykorzystywanie zdjęć i filmów, wykonanych na terenie obiektu, do celów reklamowych może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody zarządcy obiektu.
 16. Wszelkie wydarzenia stanowiące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników (stłuczenia, zranienia) oraz niewłaściwie działające urządzenia należy bezzwłocznie zgłaszać ratownikom lub personelowi obiektu.
 17. Zarządca obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać dalszego korzystania z basenu.
 18. Wstęp na halę basenową oraz saunarium odbywa się na podstawie transpondera Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK), który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na pływalni cennikiem.
 19. Transpondery są własnością basenu i podlegają zwrotowi w kasach przy rozliczeniu usług.
 20. Czas pobytu na basenie liczy się od momentu aktywacji transpondera do momentu odczytania jego pamięci i uiszczenia opłaty.
 21. Zabrania się wstępu na teren hali basenowej oraz saunarium osobom po spożyciu alkoholu i innych środków odurzających, z chorobami skóry, ranami otwartymi, plastrami, bandażami, uczulonymi na środki odkażające i dezynfekujące oraz osobom, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 22. Osoby z trwałymi schorzeniami, ograniczonej sprawności ruchowej, a także kobiety w ciąży, winny korzystać z urządzeń hali basenowej stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem), a za ewentualne negatywne skutki uchybienia tej powinności Zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności.

ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ

 1. Z basenu mogą korzystać osoby prywatne, jak i grupy zorganizowane.
 2. Dla grup zorganizowanych obowiązuje osobny regulamin.
 3. Dzieci do dnia ukończenia przez nie 12 roku życia mogą przebywać na hali basenowej tylko pod opieką osoby dorosłej, która również musi zakupić bilet wstępu. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podopiecznych.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia wszystkich rzeczy w szafce znajdującej się w szatni. Za rzeczy pozostawione poza szafką lub szafce niewłaściwie zamkniętej zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia personelowi, gdy jego szafka jest wadliwa.
 6. Na basenie obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy przylegający do ciała tj. strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy, kąpielówki o długości maksymalnej do połowy uda bez kieszeni zewnętrznych, zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych mogących być zagrożeniem bezpieczeństwa dla osób korzystających z pływalni. Dopuszcza się wejście na teren hali basenowej w klapkach basenowych i lekkiej odzieży wierzchniej w przypadku opiekunów grup zorganizowanych.
 7. Przed wejściem na halę basenową każdy użytkownik zobowiązany jest do umycia ciała pod prysznicem przy użyciu środka myjącego oraz przejścia stopami przez brodzik dezynfekcyjny.
 8. Osoby, które nie umieją pływać mogą korzystać ze stref dla osób nie posiadających takich umiejętności.
 9. Dzieci noszące pieluchy muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho-majtki do kąpieli.
 10. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózku obowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w specjalnie przygotowanym na to pomieszczeniu.
 11. Korzystający z basenu są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom ratowników i komunikatów ogłaszanych przez radiowęzeł.
 12. Ratownicy pełniący dyżur na basenie są organizatorami systemu nadzoru ratowniczego wynikającego z niniejszego regulaminu, sprawują ogólny nadzór nad jego przestrzeganiem. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się nakazom Ratowników pełniących dyżur.
 13. Ratownicy mają prawo nakazywać opuszczenie basenu przez osoby rażąco naruszające zapisy Regulaminu.
 14. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach grupowych odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia z maksymalnie 15 osobową grupą. Instruktor zamierzający prowadzić zajęcia w wodzie odnotowuje ten fakt w Raporcie wejść grup zorganizowanych.
 15. Zajęcia na basenie mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów oraz ratowników.
 16. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest długi, ciągły dźwięk gwizdka ratownika. Po jego usłyszeniu należy niezwłocznie opuścić nieckę i czekać na dalsze instrukcje ratowników lub personelu.
 17. Skoki do wody ze słupków startowych oraz nurkowanie jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody dyżurującego ratownika.
 18. Wszelkie wydarzenia stanowiące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników (stłuczenia, zranienia) oraz niewłaściwie działające urządzenia należy bezzwłocznie zgłaszać ratownikom lub personelowi obiektu.
 19. Zabrania się korzystania z basenów i innych urządzeń bez nadzoru ratownika, trenera lub instruktora (zorganizowane grupy młodzieży szkolnej).
 20. Korzystanie z poszczególnych urządzeń basenowych objęte jest osobnymi regulaminami, z którymi należy się zapoznać przed skorzystaniem z urządzeń.
 21. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody obsługi obiektu.
 22. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
 23. Ze względów bezpieczeństwa osób korzystających z basenu zabrania się w szczególności:
 • wstępu na halę basenową osobom znajdującym się w stanie po spożyciu alkoholu
 • biegania po terenie basenów
 • wpychania do wody i zanurzania osób korzystających z kąpieli
 • skoków do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika
 • zaśmiecania terenu pływalni
 • siadania i/lub wieszania się na linach torowych
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych w basenach
 • jedzenia, picia, żucia gumy w trakcie korzystania z kąpieli
 • wszczynania fałszywych alarmów
 • korzystania z własnych suszarek
 • wchodzenia do wody w klapkach basenowych
 • pozostawiania klapek w strefie komunikacji i przelewów basenowych
 • używania mydła i innych środków myjących w czasie korzystania z basenów
 • używania przedmiotów i sprzętu z elementami szklanymi, a także ostrych narzędzi i innych niebezpiecznych przedmiotów
 • wnoszenia telefonów, odtwarzaczy muzyki i video bez zgody ratowników lub personelu
 • pływania w poprzek torów
 • wykonywania ćwiczeń na drabinkach wejściowych i poręczach
 1. W przypadku niskiej frekwencji atrakcje wodne włączane są na życzenie użytkownika.
 2. Leżakowanie dozwolone jest w wydzielonych strefach hali basenowej i saunarium.
 3. Strefy obiektu i urządzenia wyłączone z eksploatacji oznaczone są tablicami informacyjnymi i korzystanie z nich jest zabronione.
 4. Na torach basenu obowiązuje ruch prawostronny.
 5. Tory skrajne przeznaczone są na pływanie rodzinne z dziećmi oraz dla osób słabo pływających i naukę pływania, tory wewnętrzne przeznaczone są dla osób dobrze pływających i na pływanie rekreacyjne, zgodnie z oznakowaniem.

PŁATNOŚCI

 1. Rozliczanie korzystania z usług basenowych i saunarium odbywa się na podstawie cennika przyjętego przez Zarząd Basenów Miejskich Term Jakuba sp. z o.o i dostępnego w holu obiektu oraz na stronie www.termyjakuba.olawa.pl.
 2. Wstęp na teren obiektu odbywa sią na podstawie transpondera Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK), który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na pływalni cennikiem. Transponder upoważnia do korzystania ze wszystkich urządzeń znajdujących się w obrębie strefy basenowej i podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w kasie pływalni.
 3. Dzieciom do dnia ukończenia przez nie 5 ( piątego ) roku życia przysługuje wstęp bezpłatny.
 4. Jednostką rozliczeniową za korzystanie usług Term Jakuba jest 60 min. W przypadku korzystania z saun jednostką rozliczeniową jest 1 minuta. Czas pobytu w saunie jest odliczany od czasu pobytu na basenie (dotyczy to zakupionego biletu na usługę basen, w przypadku biletu basen + sauna czas nie jest odliczany)
 5. Czas pobytu na pływalni liczy się od momentu aktywacji transpondera, na czytniku przy bramce wejściowej, dokonanej w ciągu 5 minut od zakupu biletu i otrzymania transpondera, do momentu odczytania jego pamięci w kasie w czasie jego zwrotu.
 6. Opłata za pierwsze 60 minut pobytu na basenie lub 120 minut, w zależności od zakupionego biletu (bilet jednorazowy), pobierana jest z góry.
 7. godzinie 14.00 następuje zmiana taryf czasowych.
 8. Pełna należność za korzystanie z urządzeń oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie obiektu musi być regulowana w momencie rozliczenia przy kasie.
 9. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia użytkowania z obiektu, uiszczone opłaty nie są zwracane.
 10. Odpłatność za usługi dodatkowe jest naliczana oddzielnie, wg. obowiązującego cennika.
 11. Opłata za zniszczenie transpondera wynosi 80 zł, a za uszkodzenie transpondera 20 zł i należy ją uiścić kasie przed opuszczeniem obiektu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za szkody wyrządzone w wyposażeniu i urządzeniach basenu oraz terenu przyległego, sprawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową i karną. Za szkody spowodowane przez dzieci, odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub prawni opiekunowie.
 2. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione na terenie obiektu, w tym przedmioty wartościowe lub utracone na skutek kradzieży.
 3. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi pływalni. Personel wydaje właścicielom rzeczy znalezione po wcześniejszej identyfikacji ich przez właściciela w okresie do dwóch tygodni od ich pozostawienia.
 4. Zarządca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku wypadków powstałych na skutek nie przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu, instrukcji korzystania z atrakcji basenowych, wskazań ratowników oraz personelu pływalni.
 5. Zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na hali basenowej.
 6. Jedynym podmiotem uprawnionym do organizowania indywidulanych i grupowych nauk pływania są Baseny Miejskie Termy Jakuba sp. z o.o.
 7. Niewłaściwe zachowanie w stosunku do personelu pływalni jest naruszeniem niniejszego regulaminu i pociąga za sobą sankcje, aż do odmowy prawa korzystania z pływalni.
 8. Personel pływalni ma prawo odmówić wstępu osobom, które wcześniej naruszyły regulamin.
 9. Wszelka działalność zarobkowa, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy grupowe możliwe są jedynie za zgodą i wiedzą zarządcy obiektu.
 10. przerwach w funkcjonowaniu pływalni zarząd obiektu powiadamia klientów poprzez wywieszenie ogłoszenia o terminie przewidywanej przerwy, na drzwiach wejściowych pływalni.
 11. innych sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz zarządca obiektu.
 12. Nieznajomość regulaminu oraz instrukcji z atrakcji basenowych, nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie pływalni i jego urządzeń, a pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za negatywne tego skutki.
 13. Zakup biletu traktowany jest jako akceptacja warunków regulaminu Term Jakuba.
 14. Zarząd Basenów Miejskich Termy Jakuba sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 15. Skargi i wnioski należy zgłaszać Specjaliście d/s Obsługi Klienta. Wnioski i skargi mogą być również zgłaszane telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 16. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządcy Obiektu.
Skip to content