REGULAMIN GŁÓWNY BASEN LETNI

REGULAMIN GŁÓWNY BASEN LETNI

Definicje:

Regulamin – należy przez to rozumieć zasady korzystania z zespołu basenów odkrytych położonych przy ul. 1 Maja 33a w Oławie.

Baseny Miejskie „Termy Jakuba” sp. z o.o.  – Należy przez to rozumieć Zarządcę zespołu basenów odkrytych położonych w Oławie przy ul. 1 Maja 33a.

Basen – należy przez to rozumieć zespół basenów odkrytych.

Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę/-y przebywającą i korzystającą z usług świadczonych przez Baseny Miejskie „Termy Jakuba” Spółka  z o.o.

Opaska – należy przez to rozumieć identyfikator w formie paska na rękę.

Cennik – należy przez to rozumieć cennik za usługi świadczone na basenie zatwierdzony przez Zarząd Baseny Miejskie „Termy Jakuba” Spółka  z o.o.

Obsługa – należy przez to rozumieć pracowników Baseny Miejskie „Termy Jakuba” sp. z o.o. świadczących pracę na terenie BASENU ODKRYTEGO niezależnie od formy zatrudnienia oraz pracowników ochrony.

Regulamin ustala zasady korzystania ze znajdujących się na BASENIE urządzeń i pomieszczeń i obowiązuje wszystkich Użytkowników z niego korzystających. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

 

GODZINY OTWARCIA

 1. BASEN czynny jest codziennie w godzinach od 10.00 do 19.00. W lipcu w sobotę i niedzielę od godziny 09.00 do godz. 20.00.
 2. Zarządca ma prawo zamknięcia Basenu, w szczególności z uwagi na przerwy technologiczne, remontowe, organizacje imprez czy ze względu na bezpieczeństwo Użytkowników. BASEN należy opuścić do godziny 19.15. W przypadku wydłużonych godzin otwarcia do godz. 20.15

 

ZASADY KORZYSTANIA Z BASENU

 1. Z Basenu można korzystać zarówno indywidualnie jak również, jako uczestnik grup zorganizowanych.
 2. Dzieci poniżej lat 12 mogą przebywać na terenie Basenu oraz korzystać z usług świadczonych na jego terenie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 3. Dzieci korzystające z pieluch muszą posiadać na sobie jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli.
 4. Użytkownik korzysta z usług Basenu na podstawie wydanej w kasie lub automacie kasowym opaski jednorazowej lub paragonu z kodem kreskowym.
 5. Pobranie opaski jednorazowej lub paragonu z kodem kreskowym oznacza, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i uiścił opłatę za korzystanie z usług Basenu.
 6. Potwierdzeniem zakupu usługi jest opaska jednorazowa lub paragon z kodem kreskowym. Należy je zachować przez cały czas pobytu na basenie, przy wejściu i wyjściu należy zbliżyć kod kreskowy do czytnika. Opaski jednorazowe po zakupie należy założyć na rękę i okazać do kontroli na wezwanie Obsługi Basenu.
 7. Płatności za usługi Użytkownik może dokonać kartą płatniczą, gotówką lub za okazaniem wcześniej wykupionego karnetu.
 8. Zakup biletu upoważnia do jednorazowego wejścia na basen.
 9. Po aktywacji opaski jednorazowej lub paragonu z kodem kreskowym na czytniku przy bramce wejściowej, opaska i paragon nie mogą być powtórnie wykorzystane.
 10. Na terenie Basenu zabrania się:
 • palenia papierosów poza wyznaczonymi do tego miejscami
 • grillowania i rozpalania ognisk
 • spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających,
 • wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych,
 • wprowadzania zwierząt z wyjątkiem osób z niepełnosprawnością z psami asystującymi,
 • niszczenia mienia,
 • niszczenia, brudzenia i usuwania z dotychczasowych miejsc tablic i znaków,
 • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, bądź innych środków odurzających,
 • prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej i akwizycyjnej bez pisemnej zgody Zarządcy,
 • przenoszenia i wynoszenia sprzętu.
 1. Zarządca ma prawo ograniczenia wstępu na Basen, w szczególności ze względu na przekroczenie chłonności obiektu, obowiązywanie przerwy technologicznej oraz konieczność usunięcia awarii.
 2. Pracownicy służb ochrony uprawnieni są do kontroli plecaków oraz toreb w przypadku uzasadnionego podejrzenia posiadania przez Użytkowników przedmiotów niebezpiecznych lub przedmiotów, których wnoszenie na teren Basenu jest zabronione.
 3. Osoby przebywające na terenie Basenu i naruszające porządek publiczny, pozostające pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na Basenie, a także osoby nie stosujące się do przepisów Regulaminu, do zaleceń służb porządkowych lub Obsługi będą usunięte z terenu Basenu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 4. O niszczeniu lub uszkodzeniu mienia należy niezwłocznie informować Obsługę.
 5. Zarządca obiektu zastrzega sobie prawo dochodzenia od Użytkowników winnych zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń znajdujących się na terenie obiektu odszkodowania stanowiącego równowartość szkody.
 6. Basen jest monitorowany przy użycie kamer w systemie ciągłym.
 7. Na terenie Basenu obowiązują następujące sygnały flagowe:
 • flaga biała – kąpiel dozwolona
 • flaga czerwona – kąpiel zabroniona
 1. Na sygnał dźwiękowy ratownika Użytkownicy obowiązani są do natychmiastowego wyjścia z wody. Użytkownicy maja obowiązek bezwzględnego stosowania się do poleceń Obsługi w przypadku ogłoszenia alarmów.
 2. Użytkownicy Basenu są zobowiązani ściśle stosować się do poleceń ratowników, ochrony oraz obsługi Basenu.
 3. W przypadku złej pogody (np. burza, silny wiatr) osoby przebywające na terenie Basenu ze względu na swoje bezpieczeństwo na wezwanie ratowników mają obowiązek go opuścić, bez prawa zwrotu pieniędzy za bilet.
 4. Rzeczy znalezione na terenie Basenu należy przekazać Obsłudze.
 5. Rzeczy pozostawione na terenie Basenu, a znalezione przez Obsługę lub dostarczone przez Użytkowników, można odbierać w kasie.
 6. Po zakupie biletu czas wejścia na basen wynosi 20 min.

STREFA BASENÓW

 1. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty ( w tym wartościowe ) oraz za pieniądze pozostawione na terenie Basenu.
 2. Na terenie Basenu bezwzględne wymagane jest noszenie stroju kąpielowego, który powinien być czysty i schludny. Dla  kobiet obowiązuje strój jedno – lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe. Ze względów higienicznych zaleca się stosowanie strojów przylegających do ciała tj. jedno- lub dwuczęściowy, kąpielówki o długości maksymalnej do połowy uda bez kieszeni zewnętrznych, zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych.
 3. Na terenie Basenu zabrania się:
 • biegania po obrzeżach basenów,
 • wskakiwania do wody i wpychania do wody innych użytkowników,
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych w basenach,
 • używania w wodzie basenowej mydła i innych środków czyszczących,
 • wchodzenia w obuwiu kąpielowym do basenów,
 • stwarzania innych sytuacji zagrażających bezpośrednio lub pośrednio bezpieczeństwu swojemu lub innych osób,
 • przebywania na basenie z gumą do żucia,
 • wszczynania fałszywych alarmów,
 1. Na torach pływackich obowiązuje ruch prawostronny. Zakazuje się siadania lub wieszania się na linach, pływania w poprzek torów.
 2. SKOKI DO WODY ZE SŁUPKÓW STARTOWYCH SĄ DOZWOLONE WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU ZGODY DYŻURUJĄCEGO RATOWNIKA.
 3. Przed każdorazowym skorzystaniem z basenu każdy użytkownik zobowiązany jest do skorzystania z natrysków oraz wejścia na obszar plaży basenowej tylko wyłącznie i przez brodzik przejściowy.
 4. W przypadku niskiej frekwencji atrakcje wodne mogą zostać wyłączone.
 5. Leżakowanie dozwolone jest poza obszarem plaży basenowej, która znajduję się po wewnętrznej stronie ogrodzenia okalającego strefę basenów.
 6. Osoby z objawami chorobowymi takimi jak skłonność do omdleń, ataków epilepsji, choroby układu krążenia, osoby niepełnosprawne mogą korzystać z atrakcji wodnych na własną odpowiedzialność.
 7. O każdym wypadku lub zranieniu należy niezwłocznie informować ratowników dyżurnych.
 8. Użytkownicy zobowiązani są bezwzględnie stosować się do poleceń ratownika i obsługi, zamieszczonych znaków, tabliczek informacyjnych oraz regulaminów.

 

GRUPY ZORGANIZOWANE

 1. Jeden opiekun powinien sprawować opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż 15 uczestników. W odniesieniu do grup osób niepełnosprawnych liczba opiekunów zależna jest od stopnia niepełnosprawności podopiecznych.
 2. Opiekunowie obowiązani są przez cały czas pobytu grupy na Basenie przebywać razem z grupą oraz nadzorować zachowanie jej uczestników.
 3. Opiekunowie grupy zobowiązani są do zapoznania swoich podopiecznych z Regulaminem i do przestrzegania wszystkich jego punktów.
 4. W czasie pobytu na terenie Basenu opiekunowie grup odpowiadają za zachowanie uczestników grupy.
 5. W przypadku, gdy opiekun grupy nie korzysta z kąpieli, powinien posiadać stosowną odzież i obuwie kąpielowe.
 6. Zasady obsługi grup korzystających z zajęć np. nauki pływania lub aqua aerobiku określają regulaminy prowadzenia tych zajęć uzgodnione z Zarządem Baseny Miejskie „Termy Jakuba” sp. z o.o.

 

Zarząd Baseny Miejskie „Termy Jakuba” sp. z o.o.

Rodzic/opiekun prawny przed wprowadzeniem dziecka na teren Basenu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Przebywanie na terenie Basenu  oznacza możliwość korzystania ze wszystkich urządzeń.  Przebywanie na terenie Basenu nie zwalnia rodziców/opiekunów z obowiązku  kontroli, opieki i nadzoru  nad dzieckiem.

 1. Skargi i wnioski należy zgłaszać Specjaliście d/s Obsługi Klienta. Wnioski i skargi mogą być również zgłaszane telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@termyjakuba.olawa.pl
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do zarządcy Basenu.
Skip to content