REGULAMIN GRUP ZORGANIZOWANYCH

REGULAMIN GRUP ZORGANIZOWANYCH

 1. Rezerwacja miejsc na basenie dla grup zorganizowanych powinna nastąpić z odpowiednim wyprzedzeniem przed przybyciem grupy na basen za pośrednictwem administracji obiektu. W przypadku braku miejsc i przekroczenia chłonności hali basenowej grupie może zostać odmówiony wstęp.
 2. Przed wejściem i rozpoczęciem korzystania z basenu należy zapoznać się z regulaminem głównym Term Jakuba
 3. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby.
 4. Jeden opiekun powinien sprawować opiekę nad grupą 26 niepełnoletnich uczestników lub pełnoletnich uczniów.
 5. W grupach przedszkolnych jeden opiekun sprawuje opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż 10 dzieci.
 6. Liczba opiekunów dla grup osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
 7. Nie wolno stosować wobec dzieci przymusu korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie basenu.
 8. Grupy bez opiekuna nie będę wpuszczone na basen.
 9. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za jej przybycie co najmniej 15 min. przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć
 10. Wychowawcy i opiekunowie są odpowiedzialni za zapewnienie opieki uczestnikom zajęć oraz przestrzeganie przez nich regulaminu basenu.
 11. Opiekunowie grup są zobowiązani do stosowania się do poleceń ratowników, instruktorów oraz personelu basenu.
 12. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez członków grupy.
 13. Opiekunowie grup wchodzą na halę bezpłatnie
 14. Grupa przedszkolna powinna korzystać przede wszystkim z brodzika oraz basenu rekreacyjnego
 15. Sprzęt do nauki pływania i zabaw w wodzie wydaje ratownik.
 16. Grupy korzystające z pomocniczego sprzętu pływackiego, sprzętu do zajęć i treningu oraz pomocy dydaktycznych, zobowiązane są po zakończeniu zajęć do złożenia go w miejscu do tego przeznaczonym.
 17. Opiekunowie obowiązani są przebrać się w szatni w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas nadzorować zachowanie uczestników zajęć, w każdej chwili być gotowym do wejścia do wody.
 18. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
 1. wprowadzenie grupy do holu głównego obiektu Termy Jakuba i wskazanie miejsca
 2. oczekiwania na wejście do szatni
 3. dopełnieniem w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobraniem transponderów
 4. wprowadzenie grup do szatni
 5. dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe, klapki basenowe i umieszczenie butów i odzież w szafkach
 6. dopilnowanie umycia mydłem całego ciała przez uczestników grupy pod prysznicami oraz przejścia stopami przez brodzik dezynfekcyjny
 7. pouczenie grupy o zasadach korzystania z ubikacji i sanitariatów
 8. zgłoszenie najbliższemu ratownikowi wprowadzenie grupy do hali basenowej podając jej liczebność oraz ewentualne przekazanie grupy instruktorowi w przypadku zajęć nauki pływania
 9. stała kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w hali basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania porządku
 10. wyegzekwowanie złożenia na wyznaczone miejsce pobrane sprzętu pływackiego, rekreacyjnego lub ratowniczego
 11. zarządzenie zbiórki, przeliczenie członków grupy, zgłoszenie ratownikowi zamiaru wyjścia z hali basenowej i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do natrysków i sanitariatów
 12. dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników grupy po wyjściu z hali basenowej
 13. opróżnienie szafek, zebranie od uczestników grupy transponderów i rozliczenie się nich w kasie
 14. wyprowadzenie grupy z holu głównego Term Jakuba
Skip to content