REGULAMIN KORZYSTANIA Z BRODZIKA DLA DZIECI

 

 1. Brodzik jest integralną częścią basenu o głębokości 30 cm (trzydzieści centymetrów) i powierzchni 40 m2 (czterdzieści metrów kwadratowych). Przy korzystaniu z niego obowiązują przepisy regulaminu ogólnego oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z brodzika wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z brodzika każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przestrzegania jego postanowień.
 4. Korzystanie z brodzika odbywa się na ryzyko rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Dzieci noszące pieluchy muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho-majtki do kąpieli.
 6. Zabrania się w szczególności:
 • wchodzenia i wychodzenia z brodzika w inny sposób niż przez schodki
 • wpychania osób do brodzika
 • wnoszenia do basenu jakichkolwiek przedmiotów nie stanowiących wyposażenia brodzika
 1. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i personel obiektu. Wszystkie osoby korzystające z brodzika są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu personel obiektu może żądać opuszczenia obiektu.
 2. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu brodzika wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik lub w przypadku dzieci do lat 7 rodzic/opiekun dziecka, które korzysta z brodzika.
Skip to content