REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNARIUM

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNARIUM

 1. Saunarium jest integralną częścią basenu i na jego terenie obowiązują przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.
 2. Przy korzystaniu z pomieszczeń saunarium należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, zasad poprawnego korzystania z sauny, poleceń i informacji udzielanych przez personel basenu.
 3. Obowiązuje zakaz epatowania własną nagością i naruszania poczucia intymności innych użytkowników korzystających z tej strefy
 4. Zarządca obiektu zastrzega sobie prawo organizacji specjalnych imprez, promocji oraz event’ów, w którym nagość w strefie saun będzie dozwolona.
 5. Opłata za korzystanie z saunarium naliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem.
 6. Zabrania się wnoszenia do strefy saun wszelkich napojów, artykułów spożywczych oraz kosmetyków.
 7. Ze strefy saun mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
 8. Korzystanie z saunarium przez dzieci poniżej 6 lat jest zabronione.
 9. Osoby niepełnoletnie do lat 16 (szesnaście) maga korzystać ze strefy saun wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
 10. Osoby powyżej 50 lat przed skorzystaniem ze strefy SPA powinny skonsultować się z lekarzem.
 11. Zabrania się korzystania z sauny kobietom w ciąży oraz osobom, których stan zdrowia, a zwłaszcza: choroby serca, nadciśnienie, choroby naczyń krwionośnych, tarczyca, klaustrofobia, epilepsja, ostre stany reumatyczne, gorączka, stany intoksykacji – mogą stanowić zagrożenie utraty zdrowia lub życia.
 12. Zabrania się korzystania z sauny osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na zakaźne choroby skóry i inne choroby zakaźne: grzybicę, brodawicę, rumień, różę itp., otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne na kończynach, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowania.
 13. Zabrania się korzystania z saunarium kobietom w czasie menstruacji.
 14. W biosaunie oraz saunie suchej należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.
 15. Korzystający z biosauny przed rozpoczęciem kąpieli powinni:
 • zdjąć wszelkie przedmioty metalowe, gdyż mogą one stać się przyczyną poparzeń ciała
 • zdjąć okulary i szkła kontaktowe
 • załatwić potrzeby fizjologiczne
 • zdjąć obuwie basenowe (w biosaunie i saunie suchej)
 1. Podczas zabiegów w saunie należy zachowywać się cicho i kulturalnie, unikać głośnych rozmów, dyskusji, pamiętając, iż sauna jest miejscem wyciszenia i odpoczynku.
 2. Obsługa saun i znajdujących się w nich urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy saunarium. Wszyscy użytkownicy sauny zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń personelu basenu.
 3. W saunie zabrania się:
 • biegania i hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów
 • wchodzenia na elementy konstrukcyjne biosauny nieprzeznaczone do tego celu, dotykania oraz manipulowania przy urządzeniach elektrycznych, grzewczych
 • wnoszenia do pomieszczeń biosauny naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych
 • wnoszenia lodu do pomieszczeń biosauny
 • wnoszenia na teren biosauny alkoholu i napojów alkoholowych
 • wnoszenia na teren biosauny własnego jedzenia i napojów, palenia tytoniu
 • niszczenia i uszkadzania wyposażenia
 • nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe
 • umieszczanie przedmiotów łatwo palnych na lub w pobliżu elementów grzejnych
 • wnoszenia i stosowania żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji zapachowych lub kąpielowych
 • przesuwania, dotykania gorących kamieni i pieca
 1. Z leżaków i miejsc siedzących można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich np. ręcznikiem, płaszczem czy prześcieradłem kąpielowym.
 2. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie złościć pracownikowi obsługi basenu.
 3. Osoby korzystające ze strefy saun czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 4. Za ewentualne negatywne skutki zdrowotne przebywania w saunie kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
Skip to content