REGULAMIN ZAJĘĆ AQUA

REGULAMIN ZAJĘĆ AQUA

Zasady ogólne

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują uczestników zajęć aqua aerobik i aqua aerobik senior oraz aqua zumba.
 2. Każdy z uczestników zajęć aqua zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zajęć i pozostałymi regulaminami obowiązującymi na terenie obiektu.
 3. Uczestnikiem zajęć aqua może być osoba, która wniosła opłatę za zarezerwowane zajęcia, tj. dokonała zakupu karnetu lub jednorazowego biletu wstępu.
 4. Uczestnikiem zajęć aqua może być osoba pełnoletnia, która zobowiązania jest do złożenia oświadczenia, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność. W przypadku osoby niepełnoletniej – uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekuna.
 5. Zakup karnetu lub biletu na zajęcia jest jednoznaczny z akceptacją warunków regulaminu zajęć aqua prowadzonych przez Baseny Miejskie ,,Termy Jakuba” sp. z o.o. w Oławie.
 6. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych należy poinformować pracownika ,,Term Jakuba” oraz instruktora prowadzącego zajęcia.
 7. Baseny Miejskie ,,Termy Jakuba” sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyny z jednoczesnym podaniem innego terminu zajęć. Odwołanie zajęć o którym mowa w zdaniu pierwszym wyżej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony uczestników zajęć.
 8. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu części należności za zakupiony karnet miesięczny. Nie istnieje również możliwość przeniesienia opłaty na następny okres rozliczeniowy.
 9. Zapisy na zajęcia należy dokonywać osobiście lub telefonicznie w kasach „Term Jakuba” pod numerem tel. 71 306 71 00/06
 10. Należy uprzedzić telefonicznie najpóźniej na 1h przed rozpoczęciem zajęć o niemożliwości udziału w zajęciach.
 11. Zajęcia prowadzi instruktor uprawniony do prowadzenia zajęć. Należy się stosować do jego poleceń. Prowadzący nie odpowiada za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do jego poleceń i wskazówek.

Karnety

 1. .Karnety obowiązują tylko na zajęciach aqua aerobiku.
 2. .Przy zakupie karnetu należy złożyć deklarację, w której wskazuje się dzień oraz godzinę uczestnictwa w zajęciach.
 3. Cena karnetu na zajęcia aqua aerobik wynosi 199,00 zł ( w tym przewidziane jest osiem zajęć) bądź 109,00 zł ( w tym przewidziane są cztery zajęcia). Cena zawiera wejście na basen (łączny czas pobytu 80 minut).
 4. Istnieje możliwość wykupienia biletu jednorazowego na zajęcia aqua aerobicu w przypadku niepełnego składu grupy uczestniczącej w zajęciach.
 5. Ważność karnetu wynosi 42 ( czterdzieści dwa) dni w przypadku karnetu na 8 zajęć i 21 ( dwadzieścia jeden) dni w przypadku karnetu na 4 zajęcia- ważność karnetu liczona jest  od daty zakupu.
Skip to content