fbpx

Zabawa Pływacka dla Przemka – 5P

Zabawa Pływacka dla Przemka – 5P

Zapraszamy na zabawę pływacką 𝟓𝐏 dla Przemka 😊
🅿odziałaj!
🅿rzyjdź!
🅿rzepłyń!
🅿omóż!
🅿rzyczyń się!
dla Przemka

Regulamin imprezy Zabawa Pływacka dla Przemka – 5P.

Postanowienia ogólne

 1. Celem imprezy jest promocją Spółki, zdrowego stylu życia, pływania jako najlepszej formy rekreacji ruchowej oraz akcja charytatywna na rzecz Przemka Standio.
 2. Organizatorem wydarzenia, zwanego dalej „Imprezą” są Baseny Miejskie „Termy Jakuba” sp. z o.o. , zwany/a dalej „Organizatorem”.
 3. Zadaniem uczestników będzie wspólne przepłynięcie dystansu 5 000m.
 4. Impreza zostanie przeprowadzona na dwóch torach niecki o długości 25 m.

Miejsce Imprezy

 1. „Termy Jakuba” pływalnia kryta.

Termin Imprezy

 1. Impreza odbędzie się 17 marca 2024 r. (niedziela) i trwać będzie od godziny 10.00 do godziny 12.00.

Opłata za udział w Imprezie

 1. Obowiązuje opłata za bilet wstępu zgodnie z cennikiem.

Zasady uczestnictwa w Imprezie

 1. Uczestnikiem Imprezy może być każda chętna osoba.
 2. Każdy Uczestnik bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność.

Przebieg Imprezy

 1. Na jednym torze może pływać maksymalnie 7 osób.
 2. Start następuje z wody.
 3. Przy każdym torze znajduje się jeden sędzia torowy, który liczy odległości.
 4. Uczestnicy mogą pływać wybranym przez siebie stylem pływackim.
 5. Oficjalny przepłynięty dystans liczony jest na podstawie zsumowania długości basenu sportowego przepłyniętych przez każdego z uczestników.

Postanowienia końcowe

 1. Osobą upoważnioną ze strony Organizatora do kontaktu z uczestnikami jest Justyna Zendwalewicz, adres poczty elektronicznej marketing@termyjakuba.olawa.pl
 2. Ochrona danych osobowych uczestników Imprezy oraz zasady przetwarzania ich danych osobowych odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora, w szczególności do promowania i reklamowania Imprezy.
 4. Organizator jest uprawiony do zmiany postanowień przedmiotowego Regulaminu.
 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Imprezy, postanowień przedmiotowego Regulaminu oraz ich interpretacji rozstrzyga Organizator.
 6. Udział w Imprezie jest jednocześnie akceptacją przedmiotowego Regulaminu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Imprezy bądź zmiany w jej organizacji wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.
 8. Podczas trwania Imprezy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu, w którym odbywa się Impreza.
 9. W punktach nieokreślonych w przedmiotowym Regulaminie obowiązują zasady określone w regulaminie obiektu, w którym odbywa się Impreza.