fbpx

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji

Baseny Miejskie „ Termy Jakuba” sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie  przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www.termyjakuba.olawa.pl

 

Dane teleadresowe jednostki:

Baseny Miejskie „Termy Jakuba” sp z o.o.

 1. 1 Maja 33A, 55-200 Oława

Telefon : tel:+48 71 306 71 01

Email: biuro@termyjakuba.olawa.pl

Data publikacji strony internetowej:  2012-12-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019 – 06 – 01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Niektóre zamieszczone na stronie informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych, nie posiadają również autodeskrybcji,
 • zdjęcia, plakaty i wszelkie inne zamieszczone grafiki nie są opisane,
 • brak możliwości podwyższonego kontrastu,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • cześć plików PDF, powstała przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • dostępna wyszukiwarka
 • nawigacja po stronie z użyciem klawisza [TAB], aby cofnąć się do poprzedniego elementu należy skorzystać z kombinacji klawiszy [SHIFT] + [TAB], korzystając z klawiszy [SHIFT] + [ENTER] można otworzyć link w nowym oknie
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-04-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny (analiza własna).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Bień
e-mail: biuro@termyjakuba.olawa.pl
Telefon: 48 71 306 71 01

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej: Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Spółka zarządza dwoma obiektami zlokalizowanymi przy ul. 1 Maja 33a.

 1. A) Kryta Pływalnia „Termy Jakuba”
 2. Do budynku „Term Jakuba” prowadzą schody, jak również podjazd, drzwi nie otwierają się automatycznie, kasy znajduję się na parterze, administracja spółki znajduję na I piętrze. Osoby z niepełnosprawnościami mogą uzyskać stosowną pomoc zarówno w kasach, jak również w administracji. Osoby z niepełnosprawnościami chcące skorzystać z usług „Term Jakuba” mogą udać się zarówno do kasy basenowej jak i do administracji, skąd można uzyskać niezbędną pomoc.
 3. W budynku nie ma barier poziomych i pionowych. Na I piętro można dostać się przy użyciu windy, klawisze poszczególnych kondygnacji są również oznaczone alfabetem Braille’a, nadawane są komunikaty głosowe dotyczące poszczególnych kondygnacji. W budynku znajdują się zarówno toalety, jak i przebieralnie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wejście do strefy mokrej możliwe jest przez bramkę uchylną. Oferowane są również dedykowane wózki do poruszania się w strefie mokrej, jak również pochylnia do wjazdu do niecki rekreacyjnej oraz siedzisko hydrauliczne do wejścia do niecki sportowej. Do saunarium prowadzą schody. Można skorzystać z alternatywnej formy wejścia do tej strefy, przez I piętro, po wcześniejszym zgłoszeniu w kasach i asyście pracownika.
 4. W budynku są oznaczenie wizualne, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, informacji głosowych, czy pętli indukcyjnej.
 5. Na parkingu znajdują się miejsce dedykowane osobom z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 8. B) Pływalnia odkryta – basen letni
 9. Do obiektu nie prowadzą schody, nie ma również drzwi, przy strefie kontroli znajdują się bramki uchylne.
 10. W obiekcie nie ma barier poziomych i pionowych. Do niecek basenowych prowadzą podjazdy, jak również 2 dedykowane nogo myjki umożliwiający swobodny przejazd. Na terenie obiektu znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 11. Na terenie obiektu są oznaczenie wizualne, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, czy pętli indukcyjnych, nadawane są komunikaty głosowe.
 12. Na parkingu znajdują się miejsce dedykowane osobom z niepełnosprawnościami.
 13. Na teren pływalni odkrytej i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 14. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Aplikacje mobilne

Baseny Miejskie „Termy Jakuba” sp. z o.o. nie posiada aplikacji mobilnych.