REGULAMIN KORZYSTANIA Z JACUZZI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z JACUZZI

 1. Wanny jacuzzi są integralną częścią basenu i obowiązują przy korzystaniu z nich przepisy regulaminu ogólnego oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z jacuzzi każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przestrzegania jego postanowień.
 3. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
 4. Korzystanie z jacuzzi odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 5. Wanny jacuzzi dostępne są dla wszystkich użytkowników basenu z wyjątkiem uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna.
 6. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi powinny korzystać z jacuzzi ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.
 7. Podczas wchodzenia do jacuzzi należy zachować szczególną ostrożność.
 8. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z jacuzzi.
 9. W jacuzzi może jednorazowo przebywać maksymalnie 6 (sześć) osób.
 10. Zabrania się w szczególności:
 • wchodzenia i wychodzenia z jacuzzi w inny sposób niż przez schodki
 • użytkowania jacuzzi, gdy jest wyłączona instalacja napowietrzająca
 • użytkowania jacuzzi w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, linią, szlabanem lub inny widoczny sposób
 • wpychania osób do wnętrza jacuzzi
 • wnoszenia do jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów
 • przebywania w jacuzzi w pozycji stojącej
 • zanurzania głowy i twarzy
 • wylewania wody z jacuzzi
 • siadania na obrzeżu niecki jacuzzi
 1. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i personel obiektu. Wszystkie osoby korzystające z jacuzzi są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu personel obiektu może żądać  opuszczenia obiektu.
 2. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu jacuzzi wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik lub w przypadku dzieci do lat 12 rodzic/opiekun dziecka, które korzysta z jacuzzi.

 

Skip to content