fbpx

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA HULAJNÓG

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA HULAJNÓG

 1. Organizatorem wypożyczalni jest Spółka Baseny Miejskie „Termy Jakuba” Spółka z o.o., z siedzibą w Oławie, przy ul. 1 Maja 33a.
 2. Wypożyczalnia działa w godzinach: 10:00 – 20:00; organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin funkcjonowania wypożyczalni oraz zamykania wypożyczalni w określonych dniach i godzinach.
 3. Osoba wypożyczająca sprzęt (hulajnogę) zawiera z Wypożyczalnią umowę, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Z Wypożyczalni mogą korzystać osoby pełnoletnie, które zapoznają się z Regulaminem Wypożyczenia i potwierdzają to własnoręcznym, czytelnym podpisem oraz okażą ważny dokument tożsamości.
 5. Klient przy wypożyczeniu zobowiązany jest sprawdzić stan wypożyczonej hulajnogi. Jeżeli stan hulajnogi budzi wątpliwości, powinien zgłosić ten fakt pracownikowi Wypożyczalni.
 6. Wypożyczalnia zobowiązana jest wydać sprzęt w należytym stanie, zdatnym do prawidłowego i bezpiecznego jego użytkowania.
 7. Zasady wypożyczania hulajnóg:
 1. hulajnóg nie można używać poza granicami administracyjnymi Miasta Oława.
 2. hulajnogę można wypożyczyć na maksymalnie 10 godzin dziennie i zwrócić tego samego dnia (np. nie można wypożyczyć hulajnogi w sobotę, a oddać w niedzielę).
 3. wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczającego sprzętu w określonym umową czasie, w stanie gorszym niż w momencie jego wypożyczenia.
 1. Podpisanie regulaminu wypożyczenia przez wypożyczającego jest równoznaczne z potwierdzeniem, że otrzymany przez niego sprzęt nie jest wadliwy, jest kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.
 2. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zgubienie wypożyczonej hulajnogi oraz wszelkie jej uszkodzenia stwierdzone podczas zwrotu.
 3. Minimalny wzrost użytkownika hulajnogi nie może być mniejszy niż 125 cm. Maksymalna nośność hulajnogi wynosi 100 kg.
 4. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub braku elementów hulajnogi Wypożyczający zobowiązany jest, po uzgodnieniu z pracownikiem Wypożyczalni do:
 1. pokrycia kosztów naprawy uszkodzonej hulajnogi lub
 2. pokrycia kosztów zakupu brakujących elementów (łącznie z kosztami przesyłki) jeżeli zakup brakujących elementów jest możliwy lub
 3. kupienie takiej samej, nowej hulajnogi i przekazanie jej Wypożyczalni lub
 4. odkupienie uszkodzonego egzemplarza hulajnogi po cenie rynkowej.
 1. Wypożyczający zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie do 14 dni kalendarzowych, a w szczególnych przypadkach – w terminie uzgodnionym z pracownikiem Wypożyczalni.
 2. Wypożyczalnia ma prawo w uzasadnionych przypadkach żądać zwrotu hulajnogi przed upływem regulaminowego terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
 3. Informację dotyczące cen wypożyczenia sprzętu oraz szczegóły dotyczące okresów rozliczeniowych, zawarte są w cenniku, znajdującym się w wypożyczalni.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu o czym zawiadomił Klientów w terminie 7 dni przed wejściem zmian w życie.
 5. Wszelkie Reklamacje odnośnie działalności Wypożyczalni, należy zgłaszać pisemnie bezpośrednio nie wywołując skutków prawnych. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Klienta oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, niż później niż w terminie 7 dni od jego zgłoszenia.
 6. Zgodnie z art. 23 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Organizator Wypożyczalni informuje Wypożyczających, iż ich dane osobowe podawane przy wypożyczeniu sprzętu będą przechowywane i przetwarzane w wypożyczalni na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestników zgody, wyłącznie z związku z wykonywanie, postanowień niniejszego regulaminu i wyłącznie w celu krótkotrwałego użycia, a po 14 dniach od zakończenia imprezy będą bezpowrotnie usuwane. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie trwania umowy jest Organizator.
 7. Regulamin Wypożyczalni dostępny będzie w Wypożyczalni, Punkcie Informacyjnym znajdującym się w kasach obiektu Spółki, oraz na stronie internetowej REGULAMINY
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu, a powstałe podczas użytkowania sprzętu.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będę miłay zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 10. Wszelkie sporty wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań z działalności wypożyczalni będą rozstrzygane przez sąd powszechny.