fbpx

REGULAMIN ZAJĘĆ FITNESS

REGULAMIN ZAJĘĆ FITNESS PN. „ZUMBA FITNESS”, „ZUMBA GOLD”, „ZDROWYY KRĘGOSŁUP”

 1. Organizatorem zajęć jest Spółka Baseny Miejskie „Termy Jakuba” sp. z o.o. z siedzibą w Oławie (dalej: Organizator).
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują uczestników zajęć pn. „zumba fitness” i „zumba gold” oraz „zdrowy kręgosłup” (dalej: fitness).
 3. Każdy z uczestników zajęć fitness zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zajęć i pozostałymi regulaminami obowiązującymi na terenie obiektu oraz przestrzeganiem ich postanowień.
 4. Uczestnikiem zajęć fitness może być osoba, która wniosła opłatę za zajęcia, tj. dokonała zakupu jednorazowego biletu wstępu.
 5. Uczestnikiem zajęć fitness może być osoba pełnoletnia, która zobowiązania jest do złożenia oświadczenia, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność. W przypadku osoby niepełnoletniej – uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.
 6. Zakup biletu na zajęcia jest jednoznaczny z akceptacją warunków regulaminu zajęć fitness prowadzonych przez Baseny Miejskie „Termy Jakuba” sp. z o. o. w Oławie.
 7. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych należy poinformować pracownika ,,Term Jakuba” oraz instruktora prowadzącego zajęcia.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyny z jednoczesnym podaniem innego terminu zajęć. Odwołanie zajęć o którym mowa w zdaniu pierwszym wyżej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony uczestników zajęć.
 9. Zajęcia prowadzi instruktor uprawniony do prowadzenia zajęć. Należy się stosować do jego poleceń. Prowadzący nie odpowiada za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do jego poleceń i wskazówek.
 10. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
 11. W trosce o Państwa bezpieczeństwo wymagamy: punktualnego przyjścia na zajęcia grupowe, uczestnictwa w zajęciach o odpowiednim stopniu zaawansowania; rezygnacji z żucia gumy do żucia.
 12. Do uczestnictwa w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy, a przede wszystkim obuwie zamienne z czystą podeszwą.
 13. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://www.termyjakuba.olawa.pl.